Av. H. Yrigoyen 1574

0260- 154683101

 Irigoyen Resto Bar